Get Profit

16.12.11

Doa Iftitah


ﺍَﻠﻠّٰﻪُﺍَﻜْﺑَﺮْﻛَﺑِﻴْﺮًﺍﻭَﺍﻠْﺤَﻣْﺪُﻠِﻠّٰٰﻪِﻛَﺛِﻳْﺮًﺍﻭَﺴُﺑْﺤَﺎﻦَﷲِﺑُﻛْﺮَﺓًﻭَﺍَﺻِﻳْﻼً ٬ﺍِﻧِّﻰﻭَﺠﱠﻬْﺖُﻭَﺠْﻬِﻰَﻟِﻟﱠﺫِﻯْﻓَﻁَﺮَﺍﻟﺳﱠﻣٰﻭَﺍﺕِﻭَﺍْﻻَﺮْﺾَ ﺤَﻨِﻳْﻓًﺎ ﻣُﺳْﻟِﻣًﺎﻭَﻣَﺎﺍَﻨَﺎﻣِﻦَﺍﻟْﻣُﺷْﺮِﻜِﻳْﻦَ٬ﺍِﻦﱠﺼَﻼَﺗِﻰْﻭَﻨُﺴُﻜِﻰْ ﻭَﻣَﺤْﻳَﺎﻯَ ﻭَﻣَﻣَﺎﺗِﻰْﻠِﻠّٰﻪِﺮَﺐِّﺍﻠْﻌَﺎﻠَﻣِﻳْﻦَﻻَﺷَﺮِﻳْﻚَﻠَﻪٗﻭََﺑِﺬٰﻠِﻚَﺍُﻣِﺮْﺖُ ﻭَﺍَﻨَﺎﻣِﻦَ ﺍﻠْﻣُﺴْﻠِﻣِﻦَ٠
Allaahu akbar kabiiraaw wal hamdulillahi katsiraw wasub-haanallaahi bukrataw wa ashiilaa. Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal-ardha haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaati wanusukii wamahyaaya wamamaatii lillaahi rabbil ‘aalamina. Laasyariika lahu wabidzaliika umirtu wa ana minal muslimiina.
Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah dan Mahasuci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka dan hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya. Aku dari golongan orang muslimin.


ﺍَﻟﻟّٰﻬُﻡﱠﺑَﺎﻋِﺪْﺑَﻴْﻧِﻰْﻭَﺑَﻴْﻦَﺨَﻂَﺎﻴَﺎﻯَﻜَﻣَﺎﺑَﺎﻋَﺪْﺖَﺑَﻴْﻦَﺍﻠْﻣَﺷْﺮِﻖِﻮَﺍﻠْﻣَﻐْﺮِﺐِ٬ ﺍَﻠﻠّٰﻬُﻡﱠﻨَﻗِّﻨِﻰْﻣِﻥْﺨَﻄَﺎﻳَﺎﻯَ ﻛَﻣَﺎﻳُﻨَﻗﱠﻰﺍﻠﺛﱠﻮْﺐُﺍْﻻَﺑْﻳَﺾُﻣِﻦَﺍﻠﺩﱠﻨَﺲِ ٬ﺍَﻠﻠّٰﻬُﻢﱠﺍﻏْﺴِﻠْﻨِﻰْﻣِﻦْﺨَﻄَﺎﻴَﺎﻯَﺑِﺎﻠْﻣَﺎﺀِﻮَﺍﻠﺛﱠﻠْﺞِﻮَﺍﻠْﺑَﺮَﺪِ٠
Allaahumma baa’id bainii wabaina khathaayaaya kamaa baa’adta bainal masyriqi wal maghrib. Allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad danas. Allaahummaqhsilnii min khathaayaaya bilmaa-i watstsalji wal baradi.
Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa dan kesalahan, seperti jauhnya antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala dosa dan kesalahan, bagaikan bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, salju dan air yang sejuk.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Agar tidak menulis pesan yang melanggar undang-undang dan etika, akan dihapus moderator.